Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
10.01.2024, 13:07

NWG Zawarcie umowy na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych

Zarząd NEWAG S.A. (dalej jako „Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Zamawiający”) umowę (dalej jako „Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Zamawiającego 63 lokomotyw elektrycznych (dalej jako „Lokomotywy”) wraz ze świadczeniem usług utrzymania korekcyjnego i planowanego Lokomotyw do poziomu P4 oraz świadczeniami dodatkowymi. Dostawy Lokomotyw będą realizowane w latach 2026-2029. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego dodatkowych maksymalnie 32 Lokomotyw. Zamawiający może skorzystać z opcji w całości lub części w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Szacowana wartość Umowy wynosi 1 861 650 000,00 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za dostawę Lokomotyw w łącznej kwocie 1 493 100 000,00 zł netto, płatne w częściach proporcjonalnie do zaawansowania produkcji i odbiorów Lokomotyw, oraz kwota 368 550 000,00 zł netto, stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług utrzymania, płatne proporcjonalnie do świadczenia usług utrzymania. W razie skorzystania przez Zamawiającego z opcji w całości, tj. zamówienia dodatkowych 32 Lokomotyw wraz z usługami utrzymania, szacunkowa wartość Umowy wzrośnie do 2 807 250 000,00 zł netto. Spółka udziela gwarancji jakości i rękojmi na każdą dostarczoną Lokomotywę na okres 36 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji i rękojmi dla niektórych komponentów wskazanych w Umowie. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie dotyczącym dostaw Lokomotyw, które posłuży pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych w wysokości 83 080 350,00 zł. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Spółce po dostawie ostatniej Lokomotywy i uzyskania dokumentów uprawniających do eksploatacji oraz uznania przez Zamawiającego należytego ich wykonania. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona po zakończeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostarczeniu Lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez Spółkę innych zobowiązań przewidzianych w Umowie. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych (20% łącznego wynagrodzenia za dostawę Lokomotyw w zakresie kar umownych dotyczących dostaw oraz 25% szacunkowego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług utrzymania w zakresie kar umownych dotyczących utrzymania). Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty