Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Wyrok oddalający powództwo przeciwko Hollywood S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019 z dnia 19.09.2019 r. oraz nr 36/2019 z dnia 5.12.2019 r., Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, wyrokiem z dnia 18.01.2024 r. w całości oddalił złożony przeciwko Spółce pozew o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.08.2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, a także zasądził na rzecz Spółki zwrot kosztów postępowania. Wydany wyrok potwierdza, że uchwała jest zgodna z dobrymi obyczajami i nie miała na celu pokrzywdzenia akcjonariuszy. Wyrok nie jest prawomocny.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty