Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki Hollywood Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 w dniu 30 kwietnia 2024r. 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 30 września 2024r. 3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - raport za I kwartał 2024r. - w dniu 30 maja 2024r. - raport za III kwartał 2024r. - w dniu 29 listopada 2024r. Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023r. oraz II kwartał 2024r. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty