Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
29.01.2024, 17:01

AGO Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agora S.A.

Zarząd Agory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r., informuje o:
(i) zawarciu przez Spółkę, w dniu 29 stycznia 2024 roku, porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) oraz z radą pracowników Spółki (które stanowi porozumienie w trybie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji) ("Porozumienie"), (ii) podjęciu przez Zarząd Spółki, w dniu 29 stycznia 2024 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w Spółce na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 12 lutego 2024 do 31 marca 2024 roku i obejmie do 180 pracowników. Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. W przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązania stosunku pracy, do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe odszkodowanie, którego wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w Spółce oraz dodatkowe świadczenie dla osób, które przed zatrudnieniem miały zawartą ze Spółką umowę cywilnoprawną przez okres co najmniej 1 roku. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu, opiekę psychologiczną oraz podstawową opiekę medyczną do końca 2024. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść zawartego Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik Spółki i Grupy Agora w pierwszym kwartale 2024 r. wyniesie około 10 mln zł. Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2024 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty