Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
30.01.2024, 16:07

CDL Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku:
Raport roczny: 1. Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – termin przekazania 29.03.2024 2. Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – termin przekazania 29.03.2024 Raporty kwartalne: 1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – termin przekazania 17.05.2024 2. Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – termin przekazania 15.11.2024 Raport półroczny: 1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku – termin przekazania 26.08.2024 Jednocześnie Emitent oświadcza, że nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2024 roku oraz za I półrocze 2024 roku, ponieważ skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty