Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
29.03.2024, 6:46

CDL RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-29    
 
 
  CDRL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CDRL S.A. Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  64-000 Pianowo  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Kwiatowa 2  
  (ulica) (numer)  
  +48 65 511 87 00 +48 65 511 87 01  
  (telefon)  (fax)  
    www.cdrl.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6981673166 411444842  
  (NIP)  (REGON)  
  259400CRCVQC1ID7RA06 0000392920  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży269 861,00290 294,0059 593,0061 919,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 810,001 145,00-400,00244,00 
 Zysk (strata) brutto-10 376,00-3 238,00-2 291,00-691,00 
 Zysk (strata) netto-10 157,00-1 693,00-2 243,00-361,00 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej12 834,00-62 491,002 834,00-13 329,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-187,00-1 382,00-41,00-295,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-12 598,0052 785,00-2 782,0011 259,00 
 Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów26,00-11 097,006,00-2 367,00 
 Aktywa razem200 616,00237 325,0046 140,0050 604,00 
 Zobowiązania długoterminowe1 437,00616,00331,00131,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe115 514,00421 887,0026 567,0030 467,00 
 Kapitał własny ogółem83 665,0093 822,0019 242,0020 005,00 
 Kapitał podstawowy3 027,003 027,00696,00645,00 
 Liczba akcji (szt.)6 054 544,006 054 544,00   
 Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)0,000,00   
 Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)-1,69-0,28-37,00-0,06 
 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)-1,69-0,28-0,37-0,06 
 Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)13,8215,503,183,30 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)13,8215,503,183,30 
 
 
 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023r. oraz 4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022r., które to ogłoszone zostały przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5284 PLN/EUR za 2023 rok. oraz 4,6883 PLN/EUR za 2022 rok, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 CDRL_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe CDRL S.A. za rok 2023 
 CDRL_2023-12-31_pl_1.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe CDRL S.A. za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_pl_2.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe CDRL S.A. za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_pl_3.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe CDRL S.A. za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności CDRL S.A. za rok 2023 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_pl_1.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności CDRL S.A. za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_pl_2.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności CDRL S.A. za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenie_Zarzadu_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu CDRL S.A. 2023 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenie_Zarzadu_pl_1.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu CDRL S.A. 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenie_Zarzadu_pl_2.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu CDRL S.A. 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_pl.xhtmlList Zarządu do Akcjonariuszy 2023 
 CDRL_2023-12-31_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_pl_1.xhtml.XAdESList Zarządu do Akcjonariuszy 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_pl_2.xhtml.XAdESList Zarządu do Akcjonariuszy 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenia_i_ocena_RN_spawozdan_finansowych_2023_pl.xhtmlOświadczenia i ocena Rady Nadzorczej CDRL S.A. 2023 
 CDRL_2023_BSF_PL.xhtmlSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego CDRL S.A. za rok 2023 
 CDRL_2023_BSF_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego CDRL S.A. za rok 2023 podpis 

Załączniki

Inne komunikaty