Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
29.03.2024, 6:48

CDL SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-29    
 
 
  CDRL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CDRL S.A. Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  64-000 Pianowo  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Kwiatowa 2  
  (ulica) (numer)  
  +48 65 511 87 00 +48 65 511 87 01  
  (telefon)  (fax)  
    www.cdrl.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6981673166 411444842  
  (NIP)  (REGON)  
  259400CRCVQC1ID7RA06 0000392920  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży275 161,00283 748,0060 764,0060 523,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 805,0017 201,001 945,003 669,00 
 Zysk (strata) brutto6 275,0021 255,001 386,004 534,00 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 092,0019 490,00904,004 157,00 
 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-7 467,00-8 369,00-1 649,00-1 785,00 
 Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-3 375,0012 050,00-745,002 570,00 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej20 753,00-55 814,004 583,00-11 905,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 105,00-4 121,00-244,00-879,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-19 469,0046 050,00-4 300,009 822,00 
 Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalnośći kontynuowanej157,00-13 894,0035,00-2 963,00 
 Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalnośći zaniechanej-1 958,0073,00-432,0015,00 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 802,00-13 821,00-398,00-2 948,00 
 Aktywa razem212 472,00314 547,0048 867,0067 069,00 
 Zobowiązania długoterminowe7 610,0023 250,001 750,004 957,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe121 780,00204 603,0028 008,0043 626,00 
 Kapitał własny ogółem83 082,0086 694,0019 109,0018 485,00 
 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujacej83 082,0086 817,0019 109,0018 512,00 
 Kapitał podstawowy3 027,003 027,00696,00645,00 
 Liczba akcji (szt.)6 054 544,006 054 544,00   
 Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)0,000,00   
 Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR)0,683,400,150,72 
 Zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR)-1,24-1,39-0,27-0,30 
 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) z działalności kontynuowanej0,683,400,150,72 
 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) z działalności zaniechanej-1,24-1,39-0,27-0,30 
 Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR)13,7214,343,163,06 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR)13,7214,343,163,06 
 
 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023r. oraz 4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022r., które to ogłoszone zostały przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5284 PLN/EUR za 2023 rok oraz 4,6883 PLN/EUR za 2022 rok, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 cdl-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL z rok 2023 
 cdl-2023-12-31-pl_1.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL z rok 2023 podpis 
 cdl-2023-12-31-pl_2.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL z rok 2023 podpis 
 cdl-2023-12-31-pl_3.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL z rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CDRL za rok 2023 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_pl_1.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CDRL za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_pl_2.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CDRL za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_nt_informacji_niefinansowych_pl.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej CDRL nt. informacji niefinansowych za rok 2023 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_nt_informacji_niefinansowych_pl_1.xhtml.XAdESSprawozdanie Grupy Kapitałowej CDRL nt. informacji niefinansowych za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Sprawozdanie_nt_informacji_niefinansowych_pl_2.xhtml.XAdESSprawozdanie Grupy Kapitałowej CDRL nt. informacji niefinansowych za rok 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenie_Zarzadu_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu_Grupa Kapitałowa CDRL 2023 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenie_Zarzadu_pl_1.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu_Grupa Kapitałowa CDRL 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenie_Zarzadu_pl_2.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu_Grupa Kapitałowa CDRL 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_pl.xhtmlList Zarządu do Akcjonariuszy 2023 
 CDRL_2023-12-31_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_pl_1.xhtml.XAdESList Zarządu do Akcjonariuszy 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_pl_2.xhtml.XAdESList Zarządu do Akcjonariuszy 2023 podpis 
 CDRL_2023-12-31_Oswiadczenia_i_ocena_RN_sprawozdan_2023_pl.xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa CDRL 2023 
 CDRL_2023_BSSF_PL.xhtmlSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za 2023 rok 
 CDRL_2023_BSSF_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za 2023 rok podpis 
 CDRL_2023-12-31_Stanowisko_RN_ws_zastrzezenia_pl.xhtmlStanowisko RN ws. zastrzeżenia w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok 
 CDRL_2023-12-31_Stanowisko_Zarzadu_ws_zastrzezenia_pl.xhtmlStanowisko Zarządu ws. zastrzeżenia w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok 
 CDRL_2023-12-31_Stanowisko_Zarzadu_ws_zastrzezenia_pl_1.xhtml.XAdESStanowisko Zarządu ws. zastrzeżenia w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok podpis 
 CDRL_2023-12-31_Stanowisko_Zarzadu_ws_zastrzezenia_pl_2.xhtml.XAdESStanowisko Zarządu ws. zastrzeżenia w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok podpis 

Załączniki

Inne komunikaty