Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
1.02.2024, 17:41

LBT Zawarcie umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 01.02.2024 r., pomiędzy spółką BRUK-BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy („BRUK-BET”) a Emitentem doszło do zawarcia następujących umów:
- przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 31/1, 31/2 i 219/1, objętych księgą wieczystą Kw nr TO1T/00119496/0 wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tej nieruchomości, za cenę 14.500.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, oraz - przedwstępnej umowy sprzedaży poszczególnych składników majątkowych związanych z zakładem produkcyjnym Spółki położonym w Toruniu, za cenę 12.500.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług („Umowy Przedwstępne”). Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości oraz umowę przyrzeczoną sprzedaży środków trwałych w wykonaniu ww. Umów Przedwstępnych do dnia 29 lutego 2024 r. Umowy zostały zawarte w ramach procesu negocjacji dotyczącego sprzedaży składników majątkowych Spółki położonych w Toruniu, który został rozpoczęty w dniu 19 stycznia 2024 r., kiedy to przedstawiciel BRUK-BET złożył ofertę nabycia gruntów i poszczególnych składników majątkowych z zakładu w Toruniu należącego do Spółki. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia ww. procesu negocjacji. Proces negocjacji składał się z kilku etapów, a w jego toku konieczne było m.in. zgromadzenie licznej dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości i środków trwałych, jak również uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na sprzedaż. Do dnia zawarcia Umów nie było pewne czy transakcja dojdzie do skutku. Podstawą opóźnienia publikacji przedmiotowej informacji, była ochrona uzasadnionych interesów Spółki, tj. podanie tej informacji do wiadomości publicznej wcześniej mogłoby mieć negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia transakcji. Ujawnienie informacji poufnej mogło w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Spółki, a także na jej relacje biznesowe z partnerem negocjacyjnym a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji i spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym w zakresie potencjalnego wpływu tej informacji na Spółkę. Spółka wskazuje, że będzie informować o zwarciu umów przyrzeczonych, po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z ww. Umów Przedwstępnych. Spółka informuje, że zamiarem nabywcy jest kontynuowanie działalności zakładu produkcyjnego w Toruniu i utrzymanie miejsc pracy załogi.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
+2,21
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
0,00
2024-04-17
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
1,90
0,00
2024-04-03
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,74
+1,15
2024-03-27
LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 13/2024 z dnia 27.03.2024 r. - brak załączników
1,85
-5,95
2024-03-27
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,85
-5,95
2024-03-26
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,72
-1,16
2024-03-21
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,59
+2,52
2024-02-22
LBT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,56
-1,92
2024-02-20
LBT Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu
1,62
+1,85