Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
2.02.2024, 16:30

LTX Korekta zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała
w dniu 2 lutego 2024 r. od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika Korektę zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki „Lentex” S.A. o następującej treści: „Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”), w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym, w związku z przesłanym przeze mnie zawiadomieniem z dnia 01 lutego 2024 roku dot. zmiany o ponad 1% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Zawiadomienie”), niniejszym dokonuję korekty przesłanego Zawiadomienia w zakresie wynikającym z art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy o ofercie, tj. określenia liczby akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. W wyniku omyłki błędnie wskazano stan posiadania przed zmianą udziału o ponad 1%, nie odnosząc się do stanu posiadania z ostatniego wysłanego przeze mnie zawiadomienia z dnia 14 lutego 2023 roku, które stanowiło punkt odniesienia dla ustalenia zmiany posiadanego udziału o ponad 1%. Poniżej przedstawiam skorygowaną pełną treść Zawiadomienia. Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”), w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż w wyniku nabycia przeze mnie 207 908 sztuk akcji „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, KRS 0000077520, kod LEI 259400SKRVBZ5VYJZ182 („Spółka”), w ramach zawartych w dniu 29 stycznia 2024 roku transakcji sesyjnych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany o ponad 1% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w odniesieniu do ostatniego wysłanego zawiadomienia z dnia 14 lutego 2023 roku („Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 13.610.618 akcji Spółki, które stanowiły 34,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 34,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 13.610.618 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadałem samodzielnie 8.669.047 akcji Spółki, które stanowiły 21,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 21,67% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.669.047 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowiły 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.571 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.169.815 akcji Spółki, które stanowią 35,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 35,42 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.169.815 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadam samodzielnie 9.228.244 akcji Spółki, które stanowią 23,07 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 23,07 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.228.244 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowią 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.571 głosów z akcji Spółki. Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie jest tożsama z tą podaną powyżej. Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.” Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554)

Załączniki

Inne komunikaty