Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
2.02.2024, 17:06

LTX Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które miało miejsce w dniu 2 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o powierzeniu:
1. Funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Malarzowi, 2. Funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Królewiczowi, 3. Funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu. Ponadto, Rada Nadzorcza działając na podstawie treści art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015) oraz pkt II.1 Regulaminu Działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LENTEX S.A., powołała 5 osobowy Komitet Audytu Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. w poniższym składzie: 1. Pan Bartosz Królewicz, 2. Pan Janusz Malarz, 3. Pan Krzysztof Wydmański, 4. Pani Olivia Sobik, 5. Pani Agata Kalamarz. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Inne komunikaty