Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
5.02.2024, 18:23

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 5 lutego 2024 r. od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”), w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż w wyniku nabycia przeze mnie 124 458 sztuk akcji „Lentex” S.A z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, KRS 0000077520, kod LEI 259400SKRVBZ5VYJZ182 („Spółka”), w ramach zawartych w dniu 1 lutego 2024 roku transakcji sesyjnych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany o ponad 1% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w odniesieniu do ostatniego wysłanego zawiadomienia z dnia 01 lutego 2024 roku, skorygowanego następnie zawiadomieniem z dnia 02 lutego 2024 roku („Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.169.815 akcji Spółki, które stanowiły 35,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 35,42% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.169.815 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadałem samodzielnie 9.228.244 akcji Spółki, które stanowiły 23,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 23,07% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.228.244 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowiły 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.571 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.610.618 akcji Spółki, które stanowią 36,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 36,53 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.610.618 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadam samodzielnie 9.669.047 akcji Spółki, które stanowią 24,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 24,17 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.669.047 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowią 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.571 głosów z akcji Spółki. Jednocześnie, działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) Ustawy o Ofercie zawiadamiam, iż w wyniku nabycia przeze mnie 151 289 sztuk akcji Spółki, w ramach zawartych w dniu 26 stycznia 2024 roku transakcji sesyjnych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło także do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego samodzielnie przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w odniesieniu do ostatniego odnoszącego się do mojego stanu posiadania zawiadomienia z dnia 09 listopada 2022 roku („Zmiana Stanu Posiadania II”). Przed Zmianą Stanu Posiadania II, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.007.008 akcji Spółki, które stanowiły 32,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 32,57% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.007.008 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadałem samodzielnie 8.686.998 akcji Spółki, które stanowiły 20,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 20,20 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.686.998 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowiły 12,37 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,37 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania II, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 13.961.907 akcji Spółki, które stanowią 34,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 34,90 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 13.961.907 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadałem samodzielnie 9.020.336 akcji Spółki, które stanowią 22,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 22,55 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.020.336 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowią 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.571 głosów z akcji Spółki przy czym aktualny stan posiadania na moment składania niniejszego Zawiadomienia został określony powyżej jako stan po uwzględnieniu transakcji z dnia 01 lutego 2024 r. Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie jest tożsama z tą podaną powyżej. Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie”. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554)

Załączniki

Inne komunikaty