Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
8.02.2024, 13:40

NWG Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych

Zarząd NEWAG S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Rail STM Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (dalej jako „Zamawiający”) umowę (dalej jako „Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Zamawiającego 4 lokomotyw elektrycznych (dalej jako „Lokomotywy”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Dostawy Lokomotyw będą realizowane w 2025 roku. Wartość Umowy wynosi 75 000 000,00 zł netto. Spółka udziela gwarancji jakości na każdą dostarczoną Lokomotywę na okres 24 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla niektórych komponentów wskazanych w Umowie. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez Spółkę lub Zamawiającego innych zobowiązań przewidzianych w Umowie. Łączna wartość kar umownych z tytułu Umowy nie może przekroczyć 20% netto wartości Umowy. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty