Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
8.02.2024, 15:20

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 8 lutego 2024 r. od akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlananden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki Lentex S.A. o kodzie LEI: 259400SKRVBZ5VYJZ182 (dalej: „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie zawartej w dniu 1 lutego 2024 roku, Nationale-Nederlananden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „OFE”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Poniższa tabelka przedstawia zestawienie ilości akcji i głosów przed i po rozliczeniu transakcji. PRZED PO liczba % liczba % OFE głosy 2 040 000 5.10% 1 917 842 4.79% kapitał 2 040 000 5.10% 1 917 842 4.79% Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554)

Załączniki

Inne komunikaty