Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Wznowienie skupu akcji własnych

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że postanowił z dniem 12 lutego 2024 roku wznowić proces skupu akcji własnych.
Skup akcji własnych Emitenta jest realizowany na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki, zmienioną uchwałą nr 15 ZWZ z dnia 27 czerwca 2023 roku. Emitent w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałą ZWZ uprawniony jest do nabycia do 1.000.000 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1,00 zł i nie wyższej niż 8,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł. Akcje własne Emitenta nabywane są celem umorzenia. Obecnie Emitent posiada łącznie 57.453 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 0,585% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,542% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż z uwagi na okres zamknięty, związany z planową na dzień 20 marca 2024 roku publikacją raportu rocznego za rok 2023, skup akcji własnych zostanie zawieszony z dniem 19 lutego 2024 roku. Skup akcji będzie kontynuowany w dniach 21 marca - 12 kwietnia 2024 roku, tj. po opublikowaniu raportu rocznego za rok 2023, aż do rozpoczęcia okresu zamkniętego związanego z planowaną datą publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku.

Inne komunikaty