Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
14.02.2024, 17:04

DOM Zakończenie subskrypcji akcji serii AJ i serii AK

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), informuje, iż:
1) W dniu 24 stycznia 2024 r. rozpoczął się termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii AJ oraz serii AK emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 03/01/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AJ oraz serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (raport bieżący nr 5/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK upływał w dniu 7 lutego 2024 r. Zapis na akcje serii AJ nastąpił w dniu 30 stycznia 2024 r., natomiast na akcje serii AK nastąpił w dniu 6 lutego 2024 r. 2) i 3) Emisja 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 8 lutego 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK wskazanym adresatom. 4) Stopa redukcji – nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AJ oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AK. 6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AJ oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AK. 7) Cena emisyjna akcji serii AJ wynosiła 50,00 zł za jedną akcję, natomiast cena emisyjna akcji serii AK wynosiła 50,00 zł za jedną akcję. 8) W ramach subskrypcji zawarto umowy z dwiema osobami fizycznymi. 9) Akcje serii AJ zostały przydzielone 1 osobie fizycznej, akcje serii AK zostały przydzielone 1 osobie fizycznej. 10) Spółka nie zawarła umowy o subemisję akcji serii AJ oraz serii AK. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii AJ oraz serii AK wyniosła łącznie 5.000.000,00 zł. 12) Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu, promocję oferty. Spółka poniosła koszty opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 1.416,00 zł. Koszty te zostały zaewidencjonowane przez Spółkę jako koszty usług notarialnych. Pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 491,00 zł. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii AJ oraz serii AK objętych subskrypcją wyniósł 0,02 zł. 14) Akcje serii AJ oraz serii AK zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Inne komunikaty