Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
14.02.2024, 17:22

DOM Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), iż Spółka powzięła w dniu 14 lutego 2024 roku informację o rejestracji w dniu 13 lutego 2024 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uchwalonej przez Zarząd Spółki - uchwałą nr 03/01/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AJ oraz serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku) - zmianie pkt. 3.2.1 Statutu Spółki, na następującą nową treść:
„Kapitał zakładowy wynosi 25.798.422 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na: a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; g) 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 110.175, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; h) 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 24.875, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; j) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 26.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; k) 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 925, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; l) 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o numerach od 1 do 11.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; m) 17.075 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do 17.075, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; n) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii T o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; o) 10.320 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 1 do 10.320, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; p) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; q) 85.830 (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii W o numerach od 1 do 85.830, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; r) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; s) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; t) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; u) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; v) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; w) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AD o numerach od 1 do 80.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; x) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AE o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; y) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AF o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; z) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AG o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; aa) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AH o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; bb) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AI o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; cc) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AJ o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; dd) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AK o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 25.798.422 zł, który dzieli się na 25.798.422 akcje o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w tym 21.344.490 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.705.882 akcje zwykłe na okaziciela serii F, 172.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 92.700 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 96.750 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 148.200 akcji zwykłych na okaziciela serii L, 110.175 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, 24.875 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, 26.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, 925 akcji zwykłych na okaziciela serii P, 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R, 17.075 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T, 10.320 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V, 85.830 akcji zwykłych na okaziciela serii W, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AC, 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AE, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AG, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AH, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AI, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AJ oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AK. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 25.798.422 głosy. Pozostały do objęcia kapitał docelowy wynosi 1.100.000 zł.

Inne komunikaty