Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
20.02.2024, 14:47

LBT Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 01.02.2024 r. nr 4 /2024, objętego korektą (sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej) z dnia 02.02.2024 r., Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 20.02.2024 r., pomiędzy spółką BRUK-BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy („BRUK-BET”) a Emitentem doszło do zawarcia następujących umów:
- umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 31/1, 31/2 i 219/1, objętych księgą wieczystą Kw nr TO1T/00119496/0 wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tej nieruchomości, za cenę 14.520.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, oraz - aneksu numer 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 01.02.2024 r. dotyczącej sprzedaży poszczególnych składników majątkowych związanych z zakładem produkcyjnym Spółki położonym w Toruniu, którego przedmiotem jest zmiana listy środków trwałych objętych przedwstępną umową sprzedaży oraz obniżenie łącznej ceny netto sprzedaży o kwotę 5.250,00 zł, oraz - umowy sprzedaży poszczególnych składników majątkowych związanych z zakładem produkcyjnym Spółki położonym w Toruniu za cenę 12.494.750,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, („Umowy”). Zawarcie powyższych umów stanowi wykonanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 01.02.2024 r. i przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 01.02.2024 r. dotyczącej poszczególnych składników majątkowych związanych z zakładem Spółki położonym w Toruniu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 01.02.2024 r. nr 4/2024 objętym korektą (sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej) z dnia 02.02.2024 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
+2,21
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
0,00
2024-04-17
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
1,90
0,00
2024-04-03
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,74
+1,15
2024-03-27
LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 13/2024 z dnia 27.03.2024 r. - brak załączników
1,85
-5,95
2024-03-27
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,85
-5,95
2024-03-26
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,72
-1,16
2024-03-21
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,59
+2,52
2024-02-22
LBT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,56
-1,92
2024-02-20
LBT Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu
1,62
+1,85