Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
23.02.2024, 17:43

LTX Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze nabycia akcji własnych Spółki.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze nabycia 1.400.000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 17.500.000 zł, stanowiących 3,5% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki (dalej „Akcje Własne”).
Nabycie Akcji Własnych nastąpi w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A. (dalej „Uchwała NWZ”). Zarząd zamierza dokonać nabycia Akcji Własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych, stosownie do treści § 1 ust. 2 lit. g Uchwały NWZ (dalej „Zaproszenie do Składania Ofert”). Zarząd ogłosi Zaproszenie do Składania Ofert w terminie do dnia 29 marca 2024 roku, przekazując jego treść do publicznej wiadomości w sposób przewidziany prawem. Wskazana powyżej cena, po której Zarząd zamierza dokonać nabycia Akcji Własnych została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do treści § 1 ust. 2 lit. h) Uchwały NWZ. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie, dalsza odsprzedaż lub zamiana (jak przewiduje § 1 ust. 2 lit. i pkt 1-3 Uchwały NWZ). Zaproszenie do składania ofert będzie realizowane za pośrednictwem wybranego w tym celu przez Spółkę podmiotu prowadzącego działalność maklerską. Pozostałe warunki nabycia Akcji Własnych, w tym termin trwania zapisów na Akcje własne, zostanie określony w treści Zaproszenia do Składania Ofert. Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji, o której mowa powyżej, stanowi kontynuację programu skupu akcji własnych Spółki ustanowionego w Uchwale NWZ i przeprowadzanego na wskazanych w niej warunkach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty