Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
28.02.2024, 15:41

AGO Uczestnictwo w postępowaniu zainicjowanym przez grupę europejskich wydawców przeciwko Google Netherlands B.V.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Agora”) informuje, że w dniu 28 lutego 2024 r., w holenderskim Sądzie Okręgowym w Amsterdamie (Gerechtshof) został złożony pozew przeciwko Google Netherlands B.V. (dalej: „Pozwany”), w którym spółka Greyfield Capital (dalej: „Powód”) domaga się od Pozwanego odszkodowania wynikającego z roszczeń europejskich wydawców publikacji prasowych, w kwocie około 2,1 mld Euro z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji na europejskim rynku technologii reklamy internetowej w latach 2014 -2023.
Jedną z ponad 30 europejskich mediowych grup kapitałowych zaangażowanych we wszczęty proces jest Agora oraz jej spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. oraz Eurozet Sp. z o.o. Z uwagi na charakter wszczętego postępowania europejscy wydawcy dokonali na rzecz Powoda (spółki celowej) przelewu wierzytelności odszkodowawczych należnych z powodu działań naruszających uczciwą konkurencję przez grupę kapitałową Pozwanego. Powód w interesie i w imieniu wydawców wszczął postępowanie przed sądem jurysdykcji holenderskiej, który w wyniku wcześniejszej analizy prawnej został oceniony jako właściwy dla prowadzenia sprawy dotyczącej odszkodowań na terenie kilkunastu państw Unii Europejskiej. Argumentacja w przedmiocie zasadności dochodzonych roszczeń opiera się w głównym przedmiocie na wcześniejszej prawomocnej decyzji z dnia 7 czerwca 2021 r. (nr 21-D-11) francuskiego organu ochrony konkurencji (Autorité de la concurrence), który stwierdził, że Google nadużywał swojej dominującej pozycji na rynku technologii reklamy internetowej i nałożył na niego karę 220 mln Euro. Kwota roszczenia została obliczona przez współpracujący z Powodem zespół ekspertów ekonomicznych z Charles River Associates (CRA International, Inc.) na podstawie analiz i testów rynkowych, publicznych informacji oraz danych dostarczonych przez wydawców. Potencjalne odszkodowanie należne spółkom z grupy kapitałowej Agora zostało ocenione na wartość ponad 44 mln Euro. Należy zaznaczyć, że powyższe kwoty stanowią szacunek wysokości odszkodowania obliczony przez CRA International, Inc. i w konsekwencji wskazane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w szczególności z powodu ewentualnego miarkowania dokonanego przez sąd oraz koniecznych do poniesienia dodatkowych kosztów i wynagrodzeń na rzecz doradców. Warto również zaznaczyć, iż postępowanie wszczęte przez Powoda ma w dużej mierze charakter precedensowy i będzie bazowało na analizach i szacunkach stron, co również wpływa na zwiększenie niepewności zarówno w zakresie jego wyniku jak i ewentualnej kwoty zasądzonego odszkodowania. Powód współpracuje z europejskimi kancelariami prawnymi – Geradin Partners Limited oraz Stek Advocaten B.V. Podmiotem finansującym postępowanie jest Harbour Fund V L.P., który ponosi również ryzyko ewentualnego niepowodzenia w zakresie dochodzonego roszczenia (tj. poniesie koszty procesu i wynagrodzeń doradców w razie braku zasądzenia odszkodowania od Pozwanego). W przypadku, uzyskania przez Powoda odszkodowania jego odpowiednia część przypadająca na Agora oraz jej spółki zależne, po potrąceniu kosztów procesu i wynagrodzeń doradców i finansującego postępowanie, zostanie przekazana do Agora oraz jej spółek zależnych. Agora będzie informowała o istotnych zdarzeniach dotyczących postępowania będącego przedmiotem niniejszego raportu zgodnie z wymogami prawa.

Inne komunikaty