Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
29.02.2024, 10:29

NWG Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Województwem Śląskim („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa Śląskiego („Zamawiający”) 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz świadczeniem usług serwisowych w okresie od dnia dostawy danego EZT do dnia 12 grudnia 2035 roku. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego do 8 dodatkowych EZT wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz wydłużenia terminu świadczenia usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT do dnia wykonania drugiej naprawy czwartego poziomu utrzymania. Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym Umowy będą realizowane w latach 2026-2027, zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji najpóźniej: 1. do dwóch lat od zawarcia Umowy - w przypadku zamówienia dodatkowych EZT wraz ze świadczeniem usług serwisowych; 2. do dnia 10 grudnia 2035 r. - w przypadku wydłużenia terminu świadczenia usług serwisowych. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 880 899 000,00 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za dostawę 22 EZT, wraz ze świadczeniami dodatkowymi w łącznej wysokości: 663 000 000,00 zł netto, płatne proporcjonalnie po dostawie poszczególnych EZT, oraz szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych w wysokości 217 899 000,00 zł netto, płatne proporcjonalnie do eksploatacji EZT. W razie skorzystania z opcji zamówienia dodatkowych 8 EZT wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz wydłużenia okresu świadczenia usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT szacunkowa wartość Umowy wyniesie 1 275 000 000,00 zł netto. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych dotyczących dostawy EZT, w wysokości 40 774 500,00 zł. Przed dostawą EZT Spółka wniesienie dodatkowe zabezpieczenie dotyczące usług serwisowych w wysokości 13 400 788,50 zł. W razie skorzystania z prawa opcji wysokość zabezpieczenia zostanie proporcjonalnie zwiększona. 70 % zabezpieczenia w zakresie dostawy danego EZT zostanie zwrócone po dostawie danego EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po zakończeniu okresu gwarancji lub rękojmi za wady na dany EZT. Zabezpieczenie dotyczące usług serwisowych zostanie zwrócone po zakończeniu świadczenia usług serwisowych. Po zakończeniu świadczenia usług serwisowych, Spółka udzieli dodatkowej gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 24 miesięcy od zakończenia świadczenia usług serwisowych. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w Umowie zobowiązań oraz odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto z tytułu dostawy EZT. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty