Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
19.03.2024, 0:46

DOM RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-19    
 
 
  DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-078 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Plac Piłsudskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  22 351 68 78 22 351 63 11  
  (telefon)  (fax)  
  finanse@domd.pl www.domd.pl  
  (e-mail)  (www)  
  525-14-92-233 012212483  
  (NIP)  (REGON)  
  259400NS8NTDHP9QQI74 0000031483  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży1 487 820,001 414 704,00328 553,00301 753,00 
 Zysk brutto ze sprzedaży488 325,00462 297,00107 836,0098 607,00 
 Zysk z działalności operacyjnej333 915,00309 348,0073 738,0065 983,00 
 Zysk brutto509 979,00436 697,00112 618,0093 146,00 
 Zysk netto441 114,00373 684,0097 411,0079 706,00 
 
 Aktywa razem3 297 159,003 112 030,00758 316,00663 560,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 378 122,001 418 743,00316 955,00302 510,00 
 Zobowiązania długoterminowe550 872,00342 253,00126 695,0072 977,00 
 Kapitał własny1 368 165,001 351 034,00314 665,00288 073,00 
 
 Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób: * pozycje rachunku zysków i strat - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: − za rok 2023:4,5284 − za rok 2022:4,6883 * pozycje bilansu - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego: − na dzień 31 grudnia 2023 roku: 4,3480 − na dzień 31 grudnia 2022 roku: 4,6899 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 dom_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za 2023 rok 
 dom_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za 2023 rok - podpis zewnętrzny 
 DOMDEV_SprawozdanieZarzadu_2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku 
 DOMDEV_SprawozdanieZarzadu_2023.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku - podpis zewnętrzny 
 Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_2023.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2023 wraz z oświadczeniem 
 Dom Development - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_jednostkowe.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 
 Dom Development - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_jednostkowe.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 - podpis zewnętrzny 

Załączniki

Inne komunikaty