Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
19.03.2024, 1:24

DOM SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-19    
 
 
  DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-078 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Plac Piłsudskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  22 351 68 78 22 351 63 11  
  (telefon)  (fax)  
  finanse@domd.pl www.domd.pl  
  (e-mail)  (www)  
  525-14-92-233 012212483  
  (NIP)  (REGON)  
  259400NS8NTDHP9QQI74 0000031483  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży2 550 313,002 419 308,00563 182,00516 031,00 
 Zysk brutto ze sprzedaży815 051,00755 771,00179 988,00161 204,00 
 Zysk z działalności operacyjnej558 193,00501 539,00123 266,00106 977,00 
 Zysk brutto573 255,00512 620,00126 592,00109 341,00 
 Zysk netto460 250,00410 297,00101 637,0087 515,00 
 Aktywa razem4 563 314,004 111 956,001 049 520,00876 768,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 423 796,002 258 320,00557 451,00481 528,00 
 Zobowiązania długoterminowe689 978,00440 363,00158 689,0093 896,00 
 Kapitał własny1 449 540,001 413 273,00333 381,00301 344,00 
 
 
 Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w nastepujący sposób: *pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: - za rok 2023: 4,5284 - za rok 2022: 4,6883 *pozycje skonsolidowanego bilansu - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego: - na dzień 31.12.2023 roku: 4,3480 - na dzień 31.12.2022 roku: 4,6899 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 dom-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2023 rok 
 dom-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2023 rok - zewnętrzny podpis elektroniczny 
 DOMDEV_SprawozdanieZarzadu_2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku 
 DOMDEV_SprawozdanieZarzadu_2023.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku - podpis zewnętrzny 
 Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_2023.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2023 wraz z oświadczeniem 
 Dom Development - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_skonsolidowane.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 
 Dom Development - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_skonsolidowane.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 - podpis zewnętrzny 

Załączniki

Inne komunikaty