Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
19.03.2024, 10:01

DOM Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2023.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby zysk netto Dom Development S.A. za rok 2023 w kwocie 441.113.631,24 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów sto trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), podzielić w następujący sposób: 1. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023 w kwocie 309.581.064,00 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt cztery złote), tj. 12 zł (słownie: dwanaście złotych) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., co powoduje - przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w kwocie 141.341.321,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych), tj. 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, wypłaconej przez Spółkę w dniu 18 grudnia 2023 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/11/23 z dnia 6 listopada 2023 r., – że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2023 dla akcjonariuszy wynosi 168.239.743,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote), z tym że: a) w odniesieniu do 25.698.422 akcji Spółki, które były zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 tj. 12 grudnia 2023 r. - pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2023 wynosi 167.039.743,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote) tj. 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, b) w odniesieniu do 100.000 akcji Spółki, które nie były zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 tj. 12 grudnia 2023 r. - pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2023 wynosi 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) tj. 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) na jedną akcję, 2. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023 w kwocie 131.532.567,24 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 26 czerwca 2024 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 4 lipca 2024 roku.

Inne komunikaty