Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
20.03.2024, 7:33

AGO RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-20    
 
 
  AGORA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  AGORA Media (med)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-732 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Czerska 8/10  
  (ulica) (numer)  
  022 555 60 17 022 840 00 67  
  (telefon)  (fax)  
  investor@agora.pl www.agora.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-03-05-644 011559486  
  (NIP)  (REGON)  
  259400E54CE0AFAK0F30 0000059944  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży397 467,00393 317,0087 772,0083 893,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-74 918,00-67 305,00-16 544,00-14 356,00 
 Zysk (strata) brutto-42 811,00-6 259,00-9 454,00-1 335,00 
 Zysk (strata) netto-39 766,00-3 465,00-8 781,00-739,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-19 312,00-64 855,00-4 265,00-13 833,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 239,0039 870,00-1 157,008 504,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 573,00-32 013,002 556,00-6 828,00 
 Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów-12 978,00-56 998,00-2 866,00-12 157,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)46 580 831,0046 580 831,0046 580 831,0046 580 831,00 
 Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO)-0,85-0,07-0,19-0,02 
 Aktywa razem961 003,00979 234,00221 022,00208 796,00 
 Zobowiązania długoterminowe26 311,0039 973,006 051,008 523,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe176 846,00141 349,0040 673,0030 139,00 
 Kapitał własny757 846,00797 912,00174 298,00170 134,00 
 Kapitał zakładowy46 581,0046 581,0010 713,009 932,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)46 580 831,0046 580 831,0046 580 831,0046 580 831,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)16,2717,133,743,65 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_Agora_2023.xhtml  
 Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_Agora_2023.xhtml.xades  
 Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_Agora_2023.xhtml  
 Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_Agora_2023.xhtml.xades  
 Raport_niefinansowy_2023.xhtml  
 Raport_niefinansowy_2023.xhtml.xades  
 List_do_akcjonariuszy.xhtml  
 List_do_akcjonariuszy.xhtml.xades  
 Oświadczenia_Rady_Nadzorczej.xhtml  
 Sprawozdanie z badania Agora S.A. jednostkowe 2023.xhtml  
 Sprawozdanie z badania Agora S.A. jednostkowe 2023.xhtml.xades  
 Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_wraz_z_przeliczeniem_na_EURO.xhtml  
 Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_wraz_z_przeliczeniem_na_EURO.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty