Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
20.03.2024, 7:36

AGO SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-20    
 
 
  AGORA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  AGORA Media (med)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-732 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Czerska 8/10  
  (ulica) (numer)  
  022 555 60 17 022 840 00 67  
  (telefon)  (fax)  
  investor@agora.pl www.agora.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-03-05-644 011559486  
  (NIP)  (REGON)  
  259400E54CE0AFAK0F30 0000059944  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży1 424 311,001 113 119,00314 529,00237 425,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 557,00-64 822,009 839,00-13 826,00 
 Zysk (strata) brutto101 617,00-103 655,0022 440,00-22 109,00 
 Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej65 367,00-102 658,0014 435,00-21 897,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej246 636,0076 817,0054 464,0016 385,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 482,00-38 609,00-4 302,00-8 235,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-205 808,00-104 032,00-45 448,00-22 190,00 
 Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów21 346,00-65 824,004 714,00-14 040,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)46 580 831,0046 580 831,0046 580 831,0046 580 831,00 
 Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO)1,40-2,200,31-0,47 
 Aktywa razem2 045 408,001 793 073,00470 425,00382 326,00 
 Zobowiązania długoterminowe636 342,00708 555,00146 353,00151 081,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe561 501,00410 494,00129 140,0087 527,00 
 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej738 488,00674 123,00169 845,00143 739,00 
 Kapitał zakładowy46 581,0046 581,0010 713,009 932,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)46 580 831,0046 580 831,0046 580 831,0046 580 831,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)15,8514,473,653,09 
 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 agora-2023-12-31-pl.zip  
 agora-2023-12-31-pl.zip.xades  
 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Agora_2023.xhtml  
 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Agora_2023.xhtml.xades  
 Raport_niefinansowy_2023.xhtml  
 Raport_niefinansowy_2023.xhtml.xades  
 List_do_akcjonariuszy.xhtml  
 List_do_akcjonariuszy.xhtml.xades  
 Oświadczenia_Rady_Nadzorczej.xhtml  
 Sprawozdanie z badania Grupa Agora S.A. skonsolidowane.xhtml  
 Sprawozdanie z badania Grupa Agora S.A. skonsolidowane.xhtml.xades  
 Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_wraz_z_przeliczeniem_na_EURO.xhtml  
 Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_wraz_z_przeliczeniem_na_EURO.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty