Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-29    
 
 
  PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PJP MAKRUM S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  85-033 Bydgoszcz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Plac Kościeleckich 3  
  (ulica) (numer)  
  0-52 376 74 00 052 376 74 03  
  (telefon)  (fax)  
  info@projprzem.com www.pjpmakrum.com  
  (e-mail)  (www)  
  554-023-40-98 002524300  
  (NIP)  (REGON)  
  259400ICV5B4DJQK8377 0000024679  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży427 205,00532 413,0094 082,00113 729,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 633,0035 248,004 764,007 529,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem22 961,0035 593,005 057,007 603,00 
 Zysk (strata) netto17 667,0028 550,003 891,006 098,00 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego17 667,0028 550,003 891,006 098,00 
 Zysk na akcję (PLN)2,954,770,651,02 
 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)2,954,770,651,02 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej14 477,0022 484,003 188,004 803,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-59 385,004 819,00-13 078,001 030,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej37 644,00-15 618,008 290,00-3 336,00 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-7 264,0011 685,00-1 600,002 496,00 
 Aktywa406 540,00344 654,0093 500,0073 488,00 
 Zobowiązania długoterminowe42 371,0027 049,009 745,005 767,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe202 627,00169 133,0046 602,0036 063,00 
 Kapitał własny161 542,00148 472,0037 153,0031 658,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej161 542,00148 472,0037 153,0031 658,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 PJP-2023-12-31-pl.zipPJP Makrum Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok 
 PJP-2023-12-31-pl.zip.XAdES  
 PJP_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_SSF_2023-12-31_pl.xhtmlPJP Makrum Skonsolidowane sprawozdanie zarządu 2023 
 PJP_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_SSF_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 PJP_List_Zarzadu_2023.xhtmlList zarządu PJP Makrum 
 PJP_List_Zarzadu_2023.xhtml.XAdES  
 PJP_Oswiadczenie_Zarzadu_SSF.xhtmlOświadczenie zarządu do raportu skonsolidowanego 
 PJP_Oswiadczenie_Zarzadu_SSF.xhtml.XAdES  
 PJP_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdania 
 PJP_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu 
 Grupa_PJP_Makrum_Sprawozdanie z badania_skonsolidowane_2023.xhtmlSprawozdanie z badania SSF 
 Grupa_PJP_Makrum_Sprawozdanie z badania_skonsolidowane_2023.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty