Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
5.04.2024, 22:16

CCC SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-02-01do2024-01-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-05    
 
 
  CCC SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CCC Lekki _lek_  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  59-101 POLKOWICE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  STREFOWA 6  
  (ulica) (numer)  
  076 845 84 00 076 845 84 31  
  (telefon)  (fax)  
  ccc@ccc.eu www.ccc.eu  
  (e-mail)  (www)  
  6922200609 390716905  
  (NIP)  (REGON)  
  259400NWPQ2HCSMZP970 211692  
    (LEI)       (KRS)   
 Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023 2023  
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 440 262,009 123 177,002 098 812,001 942 131,00 
 Zysk z działalności operacyjnej183 870,00-51 297,0040 879,00-10 920,00 
 Zysk (strata) brutto-138 247,00-398 918,00-30 736,00-84 921,00 
 Zysk (strata) netto-124 674,00-443 896,00-27 718,00-94 496,00 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-124 674,00-401 463,00-27 718,00-85 463,00 
 Strata netto z działalności zaniechanej0,00-42 434,000,00-9 033,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej820 917,00540 768,00182 511,00115 118,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-315 611,00-409 062,00-70 168,00-87 081,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-634 172,00-677 345,00-140 993,00-144 192,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-128 866,00-545 739,00-28 650,00-116 176,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,88-7,32-0,42-1,56 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,88-7,32-0,42-1,56 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,00-0,770,00-0,16 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,00-0,770,00-0,16 
 Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień     
 Aktywa, razem7 346 021,007 064 111,001 691 307,001 500 162,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 392 535,006 481 369,001 471 781,001 376 408,00 
 Zobowiązania długoterminowe1 959 335,002 741 410,00451 106,00582 176,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe4 433 200,003 739 959,001 020 675,00794 232,00 
 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00 
 Kapitał własny953 531,00582 741,00219 536,00123 753,00 
 Kapitał zakładowy6 886,005 486,001 585,001 165,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)66 195 959,0054 868 000,0066 195 959,0054 868 000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,4010,623,322,26 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,4010,623,322,26 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
 
 
 
 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.01.2024 roku 1 EUR = 4,3434 oraz 31.01.2023 roku 1 EUR = 4,7089. - poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.02.2023 – 31.01.2024 oraz 01.02.2022 – 31.01.2023, odpowiednio: 1 EUR = 4,4979 i 1 EUR = 4,6975. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 ccc_2024-01-31_pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA 
 ccc_2024-01-31_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA 
 23 CCC CMT Raport z badania SSF 31.01.2024.xhtmlSprawozdanie z badania Grupy Kapitałowej CCC SA 
 23 CCC CMT Raport z badania SSF 31.01.2024.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z badania Grupy Kapitałowej CCC SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy CCC.7zSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy CCC.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC SA 
 Raport zrównowazonego rozwoju Grupy Kapitalowej CCC.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK CCC SA 
 Raport zrównowazonego rozwoju Grupy Kapitalowej CCC.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK CCC SA 
 Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie Komitetu Audytu 
 Oswiadczenie RN - ocena sprawozdania.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej CCC S.A. dotyczące oceny sprawozdań CCC S.A. 
 CCC_ESG_MSUA_3000_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dla sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej CCC SA 
 Podpis CCC_ESG_MSUA_3000_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dla sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej CCC SA 

Załączniki

Inne komunikaty