Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
5.04.2024, 22:32

CCC RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-02-01do2024-01-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-05    
 
 
  CCC SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CCC Lekki _lek_  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  59-101 POLKOWICE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  STREFOWA 6  
  (ulica) (numer)  
  076 845 84 00 076 845 84 31  
  (telefon)  (fax)  
  ccc@ccc.eu www.ccc.eu  
  (e-mail)  (www)  
  6922200609 390716905  
  (NIP)  (REGON)  
  259400NWPQ2HCSMZP970 211692  
    (LEI)       (KRS)   
 Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023 2023  
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 655 647,002 721 871,00590 418,00579 429,00 
 Zysk z działalności operacyjnej66 789,0064 459,0014 849,0013 722,00 
 Zysk (strata) brutto219 101,00-21 578,0048 712,00-4 593,00 
 Zysk (strata) netto220 792,00-22 935,0049 088,00-4 882,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej261 798,00341 977,0058 204,0072 800,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-447 443,00-212 052,00-99 478,00-45 141,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej180 966,00-218 066,0040 233,00-46 422,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-4 579,00-88 241,00-1 018,00-18 785,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)3,348,050,74-0,09 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)3,348,050,74-0,09 
 Aktywa, razem3 625 261,003 193 769,00834 660,00678 241,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 677 787,001 968 738,00386 284,00418 089,00 
 Zobowiązania długoterminowe953 967,001 346 116,00219 636,00285 866,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe723 821,00622 623,00166 648,00132 223,00 
 Kapitał własny1 947 472,001 225 130,00448 375,00260 173,00 
 Kapitał zakładowy6 886,005 486,001 585,001 165,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)66 195 959,0054 868 000,0066 195 959,0054 868 000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)29,4222,336,774,74 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)29,4222,336,774,74 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.01.2024 roku 1 EUR = 4,3434 oraz 31.01.2023 roku 1 EUR = 4,7089. - poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.02.2023 – 31.01.2024 oraz 01.02.2022 – 31.01.2023, odpowiednio: 1 EUR = 4,4979 i 1 EUR = 4,6975. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Jednostkowy Raport Finansowy_CCC SA.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe CCC SA 
 Jednostkowy Raport Finansowy_CCC SA.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe CCC SA 
 23 CCC CMT Raport z badania JSF 31.01.2024.xhtmlSprawozdanie z badania CCC SA 
 23 CCC CMT Raport z badania JSF 31.01.2024.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z badania CCC SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy CCC.7zSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy CCC.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC SA 
 Raport zrównowazonego rozwoju Grupy Kapitalowej CCC.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK CCC SA 
 Raport zrównowazonego rozwoju Grupy Kapitalowej CCC.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK CCC SA 
 Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie Komitetu Audytu 
 Oswiadczenie RN - ocena sprawozdania.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej CCC S.A. dotyczące oceny sprawozdań CCC S.A. 
 CCC_ESG_MSUA_3000_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dla sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej CCC SA 
 Podpis CCC_ESG_MSUA_3000_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dla sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej CCC SA 

Załączniki

Inne komunikaty