Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Korekta Raportu ESPI nr 4/2024 - Nabycie akcji własnych w dniach 25-28 marca 2024 roku

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu ESPI nr 4/2024 opublikowanego dnia 29 marca 2024 r., w którym Spółka informowała o nabyciu akcji własnych w dniach 25-28 marca 2024 r. Korekta jest wynikiem nie ujęcia przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej „DM BDM”) w raporcie tygodniowym przesłanym Spółce transakcji nabycia 515 akcji własnych z dnia 25 marca 2024 r., po cenie jednostkowej 1,93 zł. Poniżej Zarząd przekazuje skorygowaną treść raportu ESPI.
Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2024 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej „DM BDM”) informację o nabyciu przez DM BDM, w wykonaniu umowy współpracy w zakresie nabywania akcji własnych Emitenta z dnia 17 sierpnia 2021 roku, akcji własnych Emitenta. DM BDM, działając na zlecenie Emitenta, nabył podczas sesji giełdowych w alternatywnym systemie obrotu - rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące ilości akcji własnych Emitenta (kod ISIN: PLQBCGM00018), o wartości nominalnej 0,10 zł każda: - w dniu 25 marca 2024 roku – 1.985 akcji stanowiących 0,020% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,019% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,92 zł. - w dniu 26 marca 2024 roku – 2.034 akcji stanowiących 0,021% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,019% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,89 zł. - w dniu 27 marca 2024 roku – 794 akcje stanowiących 0,008% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,007% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,82 zł. - w dniu 28 marca 2024 roku – 2.163 akcji stanowiących 0,022% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,020% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,90 zł. Łącznie w dniach 25-28 marca 2024 roku Spółka nabyła 6.976 akcji własnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada łącznie 78.588 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 0,800% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,741% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki oraz zmieniającej jej treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku.

Inne komunikaty