Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
10.04.2024, 11:47

AGO Zawarcie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.

Zarząd Agory S.A., w nawiązaniu do komunikatu 27/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz 33/2022 z dnia 8 września 2022 r., informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 r. powziął informację, iż w dniu 9 kwietnia 2024 r. Konsorcjum AMS S.A. - Ströer Polska Sp. z o.o., działając na podstawie punktu 28.1 i 18.11 Umowy Koncesji („Umowa”) podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa aneks do Umowy, wydłużający okres jej obowiązywania do dnia 10 czerwca 2025 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12 czerwca 2014).

Inne komunikaty