Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
11.04.2024, 8:22

LTX Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (dalej „ZWZ”) przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 26 390 288,77 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 77/100) na kapitał zapasowy.
Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty