Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
11.04.2024, 11:15

LTX Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonej przez Spółkę Oferty. Zakończeniu programu skupu akcji własnych.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje – w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od Domu Maklerskiego BDM S.A. – iż celem wykonania Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2022 roku, Spółka w ramach ogłoszonej w dniu 19 marca 2024 r., Oferty zakupu akcji własnych Spółki („Oferta”) nabyła 1.400.000 sztuk akcji własnych, wskutek zawarcia i rozliczenia w dniu 11 kwietnia 2024 roku transakcji nabycia ww. akcji (co nastąpiło poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A.)
Powyższe akcje własne Spółki zostały nabyte po jednolitej cenie 12,50 zł za akcję, tj. łącznie za kwotę 17.500.000,00 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,41 zł za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 3,5 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.400.000 głosów (3,5%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po nabyciu akcji własnych w wyniku powyższej transakcji Spółka posiada 4.817.267 sztuk akcji własnych, stanowiących 12,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.817.267 głosów (12,04 %) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W odpowiedzi na Ofertę akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży obejmujące łącznie 34.107.072 akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki objęta złożonymi przez akcjonariuszy ofertami sprzedaży przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ww. ofert sprzedaży przy zastosowaniu zasad określonych w treści Oferty; średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 95,9%. Jednocześnie Spółka informuje, że skup akcji własnych został zakończony, z uwagi na realizację skupu całej przewidzianej Uchwałą puli 4.000.000 akcji. Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie wykonuje praw udziałowych z posiadanych akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty