Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
11.04.2024, 17:54

AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z 14 kwietnia 2022 roku i 10/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku informuje o zmianie wprowadzonej do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).
Na mocy aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przedłużono okres dostępności kredytu w rachunku bieżącym do dnia 30 czerwca 2024 r. Ponadto, aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie poręczeń w wysokości 150% kwoty kredytu udzielonych przez spółki zależne Agory, tj. Wyborcza sp. z o.o., Gazeta.pl sp. z o.o., Czerska 8/10 sp. z o.o. oraz Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. Pozostałe istotne postanowienia umowy pozostają bez zmian. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty