Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
12.04.2024, 12:54

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), informuje o dokonanym przez Spółkę, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r, poz. 2554 z późn. zm.) [„Ustawa”], zawiadomieniu, zgodnie z którym wskutek rozliczenia zawartej w dniu 11 kwietnia 2024 roku transakcji nabycia przez Spółkę – w ramach ogłoszonej przez Spółkę w dniu 19 marca 2024 roku Oferty zakupu akcji własnych – 1.400.000 akcji własnych Spółki, stanowiących 3,5 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 3,5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1.400.000 głosów z akcji („Nabycie”), uległ zmianie dotychczasowy udział akcji własnych Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZA”), w ten sposób, że doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 10 % ogólnej liczby głosów na WZA.
Przed Nabyciem Spółka posiadała 3.417.267 akcji własnych, które stanowiły 8,54 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 8,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 3.417.267 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji). Po Nabyciu Spółka posiada 4.817.267 akcji własnych, które stanowią 12,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,04 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.817.267 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji). Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie wynosi 4.817.267 akcji Spółki, które stanowią 12,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,04 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.817.267 głosów z akcji Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Spółka nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r, poz. 2554 z późn. zm.).

Inne komunikaty