Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
12.04.2024, 18:54

QUB Nabycie akcji własnych w dniach 8-12 kwietnia 2024 roku i czasowe zawieszenie skupu akcji własnych

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej „DM BDM”) informację o nabyciu przez DM BDM, w wykonaniu umowy współpracy w zakresie nabywania akcji własnych Emitenta z dnia 17 sierpnia 2021 roku, akcji własnych Emitenta.
DM BDM, działając na zlecenie Emitenta, nabył podczas sesji giełdowych w alternatywnym systemie obrotu - rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące ilości akcji własnych Emitenta (kod ISIN: PLQBCGM00018), o wartości nominalnej 0,10 zł każda: - w dniu 8 kwietnia 2024 roku – 1.639 akcji stanowiących 0,017% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,015% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,94 zł. - w dniu 10 kwietnia 2024 roku – 1.993 akcje stanowiące 0,020% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,019% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,93 zł. - w dniu 12 kwietnia 2024 roku – 2.143 akcje stanowiące 0,022% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,020% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,94 zł. Łącznie w dniach 8-12 kwietnia 2024 roku Spółka nabyła 5.775 akcji własnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada łącznie 91.818 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 0,935% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,866% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki oraz zmieniającej jej treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku. Emitent w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałami ZWZ uprawniony jest do nabycia do 1.000.000 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1,00 zł i nie wyższej niż 8,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł. Akcje własne Emitenta nabywane są celem umorzenia. Emitent ponadto informuje, że skup akcji własnych zostaje zawieszony w związku z okresem zamkniętym spowodowanym planowaną na 15 maja br. publikacją raportu okresowego za I kwartał 2024 roku. Po publikacji ww. raportu okresowego skup akcji zostanie wznowiony.

Inne komunikaty