Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
16.04.2024, 17:21

NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2023

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania jednostkowego raportu rocznego za rok 2023 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023 w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”).
Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe: I Wyniki jednostkowe Spółki Przychody Spółki ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1.216,6 mln zł i były wyższe o 267,8 mln zł (+28,2%) w porównaniu do roku 2022. Marża brutto ze sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 198,2 mln zł i była wyższa o 109,6 mln zł (+123,7%) w porównaniu do roku 2022. W ujęciu procentowym marża ta zwiększyła się o 7 punktów procentowych: z 9,3% w roku 2022 do 16,3% w roku 2023. W 2023 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 43,4 mln zł, co jest wynikiem wyższym o 70 mln zł w porównaniu do roku 2022. Jednocześnie EBITDA wyniosła 147,3 mln zł w porównaniu do 57,9 mln zł za rok 2022. II Wyniki skonsolidowane Grupy Przychody Grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1.231,1 mln zł i były wyższe o 267,2 mln zł (+27,7%) w porównaniu do roku 2022. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 263,1 mln zł i była wyższa o 114,8 mln zł (+77,4%) w porównaniu do roku 2022. W ujęciu procentowym marża ta zwiększyła się o 6 punktów procentowych: z 15,4% w roku 2022 do 21,4% w roku 2023. W 2023 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 95,1 mln zł, co jest wynikiem wyższym o 72,3 mln zł w porównaniu do roku 2022. Jednocześnie EBITDA wyniosła 186,1 mln zł w porównaniu do 97,3 mln zł za rok 2022. Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki: - zbudowany portfel zamówień gwarantujący efektywne wykorzystanie zasobów oraz seryjność produkcji niektórych projektów; - realizacja istotnej części rocznych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2023 roku, co wynikało z harmonogramów realizowanych projektów i terminów odbiorów pojazdów przez klienta; - wartość marży na sprzedaży; osiągnięta marża jest pochodną realizacji wolumenu sprzedaży (o ponad 267 mln zł większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) oraz struktury produktowej sprzedaży z przewagą przychodów w segmencie lokomotyw elektrycznych. Zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku 2022 to również większy wolumen sprzedaży po przekroczeniu progu rentowności działalności, czyli punktu kiedy zostały pokryte koszty stałe, a przychody ponad ten poziom sprzedaży w znacznie większym stopniu budują zysk Spółki. Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2023 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2023, które - zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych - zostaną opublikowane w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty