Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
17.04.2024, 13:07

LTX Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku, że Rada Nadzorcza „Lentex” pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 26 390 288,77 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 77/100) na kapitał zapasowy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty