Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
18.04.2024, 12:38

LTX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 24 maja 2024 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ„). Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie w załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty