Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
19.04.2024, 17:46

NWG RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-19    
 
 
  NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  33-300 Nowy Sącz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wyspiańskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@newag.pl www.newag.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7340009400 490490757  
  (NIP)  (REGON)  
  259400ZQ2L60G9NEO560 0000066315  
    (LEI)       (KRS)   
 BDO Sp. z o.o. sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 216 640,00948 854,00268 669,00202 388,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej113 344,0024 618,0025 030,005 251,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem55 376,00-29 867,0012 229,00-6 371,00 
 Zysk (strata) netto43 364,00-26 644,009 576,00-5 683,00 
 Inne całkowite dochody-1 954,00355,00-431,0076,00 
 Całkowite dochody ogółem41 410,00-26 289,009 145,00-5 607,00 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)147 269,0057 911,0032 521,0012 352,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej655 082,00-56 387,00144 661,00-12 027,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28 263,003 788,00-6 241,00808,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-202 794,00-29 066,00-44 783,00-6 200,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem424 025,00-81 665,0093 637,00-17 419,00 
 Aktywa razem1 945 736,001 648 776,00447 501,00351 559,00 
 Kapitał podstawowy11 250,0011 250,002 587,002 399,00 
 Zyski zatrzymane404 698,00363 132,0093 077,0077 429,00 
 Kapitał z aktualizacji wyceny87 852,0088 008,0020 205,0018 765,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 441 936,001 186 386,00331 632,00252 966,00 
 Zobowiązania długoterminowe82 793,0085 009,0019 042,0018 126,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 359 143,001 101 377,00312 590,00234 840,00 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 001,0045 000 001,0045 000 001,0045 000 001,00 
 Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR )0,96-0,590,21-0,13 
 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )11,2010,282,582,19 
 
 Przeliczenia dokonano wg: 1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na: 31.12.2023 - 4,3480 – tabela nr 251 /A/NBP/2023 31.12.2022 - 4,6899 – tabela nr 252/A/NBP/2022 2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.: w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 – 4,5284 w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 newagJSF_2023-12-31_pl.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. 
 newagJSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 newagSZGK_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności NEWAG S.A. i GK 
 newagSZGK_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 newagSZDN_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności niefinansowej NEWAG S.A. 
 newagSZDN_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 NewagSzBJSF-2023-12-31-pl.xhtmlSprawozdanie audytora z badania 
 NewagSzBJSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES  
 newagList_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 newagList_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 newagOZ_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Zarządu 
 newagOZ_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 newagRN_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej 
 newagRN_2023-12-31_pl.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty