Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
19.04.2024, 18:05

NWG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-19    
 
 
  NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  33-300 Nowy Sącz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wyspiańskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@newag.pl www.newag.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7340009400 490490757  
  (NIP)  (REGON)  
  259400ZQ2L60G9NEO560 0000066315  
    (LEI)       (KRS)   
 BDO Sp. z o.o. sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 231 096,00963 858,00271 861,00205 588,00 
 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej141 826,0053 601,0031 319,0011 433,00 
 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem113 000,0021 664,0024 954,004 621,00 
 Zysk ( strata ) netto95 081,0022 747,0020 997,004 852,00 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)186 119,0097 268,0041 100,0020 747,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej694 481,00-7 178,00153 361,00-1 531,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-26 619,005 443,00-5 878,001 161,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-230 287,00-79 906,00-50 854,00-17 044,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem437 575,00-81 641,0096 629,00-17 414,00 
 Aktywa razem1 731 021,001 421 391,00398 119,00303 075,00 
 Kapitał podstawowy11 250,0011 250,002 587,002 399,00 
 Zyski zatrzymane703 093,00609 709,00161 705,00130 005,00 
 Kapitał z aktualizacji wyceny87 852,0088 008,0020 205,0018 765,00 
 Kapitał udziałów niekontrolujących121,00223,0028,0048,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania928 705,00712 201,00213 594,00151 858,00 
 Zobowiązania długoterminowe126 359,00133 195,0029 061,0028 400,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe802 346,00579 006,00184 532,00123 458,00 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 001,0045 000 001,0045 000 001,0045 000 001,00 
 Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR )2,110,510,470,11 
 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )17,8315,764,103,36 
 
 Przeliczenia dokonano wg: 1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na: 31.12.2023 - 4,3480 – tabela nr 251 /A/NBP/2023 31.12.2022 - 4,6899 – tabela nr 252/A/NBP/2022 2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.: w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 – 4,5284 w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 nwg-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 nwg-2023-12-31-pl.zip.xades  
 newagSZGK_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności NEWAG S.A. i GK 
 newagSZGK_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 newagSZDN_GK_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności niefinansowej 
 newagSZDN_GK_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 NewagSzBSSF-2023-12-31-pl.xhtmlSprawozdanie audytora z badania 
 NewagSzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES  
 newagList_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 newagList_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 newagOZ_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Zarządu 
 newagOZ_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 newagRN_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej 
 newagRN_2023-12-31_pl.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty