Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
23.04.2024, 19:18

LBT Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że na podstawie art. 385 § 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej – tj. Pana Ireneusza Kasnera, Pana Roberta Pabicha, Pana Daniela Góreckiego oraz Pana Wojciecha Hoffmanna – wygasły w dniu 23 kwietnia 2024 r.
Mandaty ww. członków Rady Nadzorczej wygasły z chwilą dokonania wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 23 kwietnia 2024 r. (dalej „NWZ”) – zgodnie z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. na NWZ w skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: - Pana Wojciecha Hoffmanna (członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej), - Panią Agatę Kalamarz, - Pana Ireneusza Kasnera, - Pana Macieja Lewko oraz - Panią Annę Wojciechowską. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV) ww. członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu. Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki (zgodnie ze złożonymi oświadczeniami) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, nie są także wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Załączniki

Inne komunikaty