Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
24.04.2024, 14:43

LTX Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uzupełnionego Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 34/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. („Raport”), dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2024 r. („ZWZ”), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 kwietnia 2024 r. przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LENTEX” S.A. za rok obrotowy 2023 r. („Sprawozdanie”), które w formie projektu zostało załączone przy Raporcie, jako dokument mający być przedmiotem uchwały objętej porządkiem obrad ZWZ.
W związku z powyższym, tytułem aktualizacji materiałów załączonych do Raportu, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie wraz z otrzymanym w dniu 24 kwietnia 2024 r. raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022.2554). Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty