Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
25.04.2024, 20:19

3RG RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  3R Games SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  3R Games S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-199 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Pokorna 2/211  
  (ulica) (numer)  
  58 58 58 900 58 662 03 45  
  (telefon)  (fax)  
  ir@3r.games 3r.games  
  (e-mail)  (www)  
  586 216 38 72 220170588  
  (NIP)  (REGON)  
  25940053ZLUYB90M2625 0000370202  
    (LEI)       (KRS)   
 4AUDYT sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 579,004 113,00790,00877,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej600,00921,00132,00196,00 
 EBITDA*600,00921,00132,00196,00 
 Zysk (strata) brutto613,00803,00135,00171,00 
 Zysk (strata) netto613,00803,00135,00171,00 
 Zysk (strata) netto znormalizowany**2 173,00803,00480,00171,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej908,001 634,00201,00349,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,000,000,000,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-756,00-843,00-167,00-180,00 
 Przepływy pieniężne netto – razem152,00791,0034,00169,00 
 Aktywa / Pasywa razem18 350,0016 885,004 220,003 600,00 
 Aktywa trwałe15 602,0015 602,003 588,003 327,00 
 Aktywa obrotowe2 748,001 283,00632,00274,00 
 Kapitał własny17 960,0015 788,004 131,003 366,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania390,001 097,0090,00234,00 
 Zobowiązania długoterminowe0,000,000,000,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe390,001 097,0090,00234,00 
 Liczba akcji75 637 880,0075 637 880,0075 637 880,0075 637 880,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,010,000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )0,240,210,050,04 
 
 Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4,3480 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO, - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – 4,5284 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – 4,6882 PLN/EUR. *EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. ** zysk netto oczyszczony z wpływu niegotówkowych kosztów wyceny programu motywacyjnego. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 3RG_JSF_2023_2024-04-25_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe 
 3RG_JSF_2023_2024-04-25_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe podpis 
 3RG_JSF2023_spr_z_dz_2024-04-25_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności 
 3RG_JSF2023_spr_z_dz_2024-04-25_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności podpis 
 List_do_akcjonariuszy_2024-04-25_pl.xhtmlList do akcjonariuszy 
 List_do_akcjonariuszy_2024-04-25_pl.xhtml.XAdESList do akcjonariuszy podpis 
 3RG_BSF_2023_OPINIA_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z badania 
 3RG_BSF_2023_OPINIA_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z badania podpis 
 3RG_JSF2023_audyt_zarz_2024-04-25_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firny audytorskiej 
 3RG_JSF2023_audyt_zarz_2024-04-25_pl.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firny audytorskiej podpis 
 3RG_JSF2023_audyt_rn_2024-04-25_pl.xhtmlOświadczenie RN w sprawie wyboru firny audytorskiej 
 3RG_JSF2023_KA_2024-04-25_pl.xhtmlOświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 
 3RG_JSF2023_ocenaSF_25-04-2024_pl.xhtmlOświadczenie RN w sprawie oceny Sprawozdanania Finansowego 

Załączniki

Inne komunikaty