Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
26.04.2024, 7:57

LTX Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I kwartał 2024 r.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I kwartał 2024 roku w zakresie:
1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; 2. EBITDA; 3. Zysku netto za okres sprawozdawczy. Wyniki zostały zaprezentowane w załączonym do niniejszego raportu pliku. Przedstawione wyniki mają charakter wyników szacunkowych, niezaudytowanych i do dnia publikacji odnośnego raportu kwartalnego mogą ulec zmianie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).

Załączniki

Inne komunikaty