Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
30.04.2024, 1:15

LBT RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-30    
 
 
  LIBET SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  53-633 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Kazimierza Michalczyka 5  
  (ulica) (numer)  
  (71) 33 51 101 (71) 33 51 100  
  (telefon)  (fax)  
  prawny@libet.pl www.libet.pl  
  (e-mail)  (www)  
  525-242-24-24 141349437  
  (NIP)  (REGON)  
  259400R8QGOE3XFYTY74 0000373276  
    (LEI)       (KRS)   
 WBS Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów148 117,00253 699,0032 708,0054 113,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 384,00-19 660,00968,00-4 193,00 
 Zysk (strata) brutto31 676,00-26 758,006 995,00-5 707,00 
 Zysk (strata) netto31 346,00-22 708,006 922,00-4 843,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-47 622,0050 424,00-10 516,0010 755,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej35 496,0015 467,007 838,003 299,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 307,00-67 314,002 718,00-14 358,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem180,00-1 423,0040,00-304,00 
 Liczba akcji50 000 000,0050 000 000,0050 000 000,0050 000 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,63-0,450,14-0,10 
 Aktywa razem160 692,00234 623,0036 958,0050 027,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 045,00169 323,0014 730,0036 104,00 
 Zobowiązania długoterminowe1 311,001 525,00302,00325,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe44 230,00136 517,0010 172,0029 109,00 
 Kapitał własny96 646,0065 300,0022 228,0013 924,00 
 Kapitał zakładowy500,00500,00115,00107,00 
 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 LIBET_SA_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie finansowe Libet S.A. 
 LIBET_SA_2023-12-31_PL.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Lbet S.A. 
 List_do_akcjonariuszy_2023.xhtmlList do Akcjonariuszy 
 List_do_akcjonariuszy_2023.xhtml.XAdESList do akcjonariuszy 
 SzB_LIBET_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie nelależnego biegego rewidenta 
 SzB_LIBET_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie nelależnego biegego rewidenta 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzial_GK_i_Libet_SA_2023.xhtmlSprawozdane Zarządu 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzial_GK_i_Libet_SA_2023.xhtml.XAdESSprawozdane Zarządu 
 Ocena_RN_LIBET.xhtmlOcena Rady NAdzorczej 
 Oswiadczenie_RN_KA.xhtmlOświadczenie Rady NAdzorczej 
 Informacja_Zarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej_jednostkowe_2023.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej 
 Informacja_Zarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej_jednostkowe_2023.xhtml.XAdESInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej 
 Oswiadczenie_Zarzadu_Libet_SA_2023.xhtmlOświadczenie Zarzadu 
 Oswiadczenie_Zarzadu_Libet_SA_2023.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu 

Załączniki

Inne komunikaty