Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
30.04.2024, 1:39

LBT SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-30    
 
 
  LIBET SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  53-633 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Kazimierza Michalczyka 5  
  (ulica) (numer)  
  (71) 33 51 101 (71) 33 51 100  
  (telefon)  (fax)  
  prawny@libet.pl www.libet.pl  
  (e-mail)  (www)  
  525-242-24-24 141349437  
  (NIP)  (REGON)  
  259400R8QGOE3XFYTY74 0000373276  
    (LEI)       (KRS)   
 WBS Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów151 735,00257 049,0033 507,0054 828,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 144,00-1 384,00-694,00-295,00 
 Zysk (strata) brutto-3 752,00-10 122,00-829,00-2 159,00 
 Zysk (strata) netto-5 353,00-9 990,00-1 182,00-2 131,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-48 827,0014 351,00-10 782,003 061,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej36 362,0060 228,008 030,0012 846,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 198,00-75 872,002 694,00-16 183,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-267,00-1 293,00-59,00-276,00 
 Liczba akcji50 000 000,0050 000 000,0050 000 000,0050 000 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,11-0,20-0,02-0,04 
 Aktywa razem169 444,00244 586,0038 971,0052 152,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 863,00127 285,0013 998,0027 140,00 
 Zobowiązania długoterminowe13 620,0028 605,003 132,006 099,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe47 244,0098 680,0010 866,0021 041,00 
 Kapitał własny108 581,00117 301,0024 973,0025 011,00 
 Kapitał zakładowy500,00500,00115,00107,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK-LIBET-SA-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 GK-LIBET-SA-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 List_do_akcjonariuszy_2023.xhtmlList do Akcjonariuszy 
 List_do_akcjonariuszy_2023.xhtml.XAdESList do Akcjonariuszy 
 SzB_GKLIBET_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
 SzB_GKLIBET_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzial_GK_i_Libet_SA_2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzial_GK_i_Libet_SA_2023.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu 
 Ocena_RN_LIBET.xhtmlOcena Rady NAdzorczek 
 Oswiadczenie_RN_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej 
 Oswiadczenie_Zarzadu_GK_Libet_2023.xhtmlOświadczenie Zarzadu 
 Oswiadczenie_Zarzadu_GK_Libet_2023.xhtml.XAdESOświadczenie ZarząduOświadczenie Zarzadu
 InformacjaZarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej_skonsolidowane_2023.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej 
 InformacjaZarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej_skonsolidowane_2023.xhtml.XAdESInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej 

Załączniki

Inne komunikaty