Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
6.05.2024, 18:41

3RG Objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. Zarząd spółki 3R Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała następujące oświadczenia o nieodpłatnym objęciu imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 9/2023) i uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii M po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki (dalej: „Warranty”):
- od Prezesa Zarządu – pana Piotra Surmacza – oświadczenie o objęciu 600.000 Warrantów; - od Członka Zarządu – pana Wiktora Dymeckiego – oświadczenie o objęciu 300.000 Warrantów; - od współpracownika Spółki - oświadczenie o objęciu 300.000 Warrantów. Objęcie Warrantów nastąpiło w związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego (w części dotyczącej roku obrotowego 2023), wprowadzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 3/2023), co do którego regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 12/2023). Wydanie Warrantów nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie 60 dni od dnia zapisania poszczególnych Warrantów na rachunku papierów wartościowych. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym wskazane osoby zawarły ze Spółką umowy lock-up, na podstawie których zobowiązały się, że w przypadku objęcia akcji w wyniku wykonania praw z Warrantów, nie będą rozporządzały tymi akcjami przez okres roku od dnia objęcia akcji.

Inne komunikaty