Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy o roboty budowlane

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zawarła umowę o roboty budowlane, polegające na pracach remontowych istniejącej hali magazynowej, w tym:
-wykonaniu połaci dachu wraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem; -wykonaniu obudowy z płyt warstwowych wraz obróbkami blacharskimi; -wykonaniu prac rozbiórkowych; -wykonanie prac przy fundamentach obiektu, -wykonaniu robót konstrukcyjnych; -dostawie i montażu konstrukcji. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2 269 531,01 złotych netto. Strony ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 30 września 2024 r., oraz kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które nie odbiegają od standardów w realizacji tego typu zleceń.

Inne komunikaty