Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
24.05.2024, 7:28

LTX QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  LENTEX SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  42-700 Lubliniec  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Powstańców Śląskich 54  
  (ulica) (numer)  
  (0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601  
  (telefon)  (fax)  
  lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  575-00-07-888 150122050  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71 49086 30716 54418 361 
 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)10 87418 9502 5164 031 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży19 65320 9304 5484 453 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)7 26915 1511 6823 223 
 Zysk (strata) brutto7 47914 3031 7313 043 
 Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej5 88611 1941 3622 381 
 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy5 88611 1941 3622 381 
 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej6 29411 7841 4572 507 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 62412 8261 0702 729 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 016)(1 297)(2 087)(276) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 122(11 107)491(2 363) 
 Przepływy pieniężne netto - razem(2 270)422(525)90 
 Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach36 582 73337 738 28936 582 73337 738 289 
 Zysk na jedną akcję**0,170,310,040,07 
 Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach36 582 73337 738 28936 582 73337 738 289 
 Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,170,310,040,07 
  31.03.202431.12.2023*31.03.202431.12.2023* 
 Aktywa razem457 772444 779106 436102 295 
 Zobowiązania80 07078 22918 61717 992 
 Zobowiązania długoterminowe41 10039 8839 5569 173 
 Zobowiązania krótkoterminowe38 97038 3469 0618 819 
 Kapitał własny377 702366 55087 81984 303 
 Kapitał podstawowy16 40016 4003 8133 772 
 Liczba akcji36 582 73336 582 73336 582 73336 582 733 
 Wartość księgowa na jedną akcję**10,329,712,402,23 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> * Prezentowane dane uwzgl&#281;dniaj&#261; korekt&#281; dot. rozpoznania ulgi B+R za lata poprzednie co opisane zosta&#322;o w nocie 1.4 niniejszego kwartalnego skr&#243;conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.<br>** Dane zaprezentowane zosta&#322;y w z&#322;otych/euro.<br> </p> <table> <tr width="64" span="25" height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="8" width="512" style="height: 13.2pt; width: 384pt"> 1. Wybrane pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w przeliczono na EUR wg kursu og&#322;oszonego przez Prezesa NBP:<span>&#160;</span> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> <td width="64" style="width: 48pt"> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="7" style="height: 13.2pt"> - dla danych na dzie&#324; 31.03.2024 Tabela kurs&#243;w nr 064/A/NBP/2024 z dnia 29.03.2024 r.<span>&#160;</span><br> </td> <td> </td> <td colspan="2"> 1 EUR = 4,3009 </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="7" style="height: 13.2pt"> - dla danych na dzie&#324; 31.12.2023 Tabela kurs&#243;w nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29.12.2023 r. </td> <td> <br> </td> <td colspan="2"> 1 EUR =<br>4,3480 </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" style="height: 13.2pt"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="9" style="height: 13.2pt"> a) warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na 1 akcj&#281; = Kapita&#322; w&#322;asny w tys. z&#322; (stan na 31.03.2024 r.) / &#347;redniowa&#380;ona liczba akcji w tys. szt.<span>&#160;</span> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="3" style="height: 13.2pt"> 377.702 / 36.582,733 = 10,32 z&#322; </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="10" style="height: 13.2pt"> b) warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na 1 akcj&#281; w EUR =<span>&#160; </span>Kapita&#322; w&#322;asny w tys. EUR (stan na 31.03.2024 r.) / &#347;redniowa&#380;ona liczba akcji w tys. szt.<span>&#160;</span> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="3" style="height: 13.2pt"> 87.819 / 36.582,733 = 2,40 EUR </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" style="height: 13.2pt"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.2pt"> <td height="18" colspan="20" style="height: 13.2pt"> 2. Wybrane pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w za 3 miesi&#261;ce 2024 roku (3 miesi&#261;ce 2023 roku) przeliczono na EUR wg kursu b&#281;d&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesi&#281;cy 2024 roku 4,3211 (3 miesi&#281;cy 2023 roku 4,7005).<br> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p> 3. Zysk na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; w EUR = zysk na jedn&#261; akcj&#281; w PLN: kurs &#347;redni EUR za ostatnie 3 miesi&#261;ce = 0,17 z&#322;/akcj&#281; : 4,3211 =0,04 EUR/akcj&#281;<br> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 3 miesięcy 2024 roku.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 3 miesięcy 2024 roku.pdf 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24Adrian GrabowskiPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty