Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kruk miał 53,84 mln zł zysku netto, 154,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

0
Podziel się

Kruk odnotowało 53,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 77,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk miał 53,84 mln zł zysku netto, 154,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.
bEhLGmqd

Zysk operacyjny wyniósł 154,79 mln zł wobec 129,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 335,18 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 326,49 mln zł rok wcześniej.

W samym III kwartale

bEhLGmqf

"Grupa osiągnęła zysk netto w kwocie 54 mln zł, na co główny wpływ miały:

o Osiągnięcie przychodów na poziomie 335 mln zł, co oznacza wzrost przychodów o 78 mln zł w porównaniu do II kwartału (wzrost o 30%) oraz o 9 mln zł w porównaniu do III kwartału 2019 roku (wzrost o 3%). W III kwartale 2020 roku KRUK odnotował 70 mln zł przychodów na pozycji 'inne przychody z pakietów nabytych', na co wpływ miały zrealizowane dodatnie odchylenia wpłat rzeczywistych od prognozowanych. Przychody z pakietów nabytych wyniosły w III kwartale 2020 roku 295 mln zł pomimo zaksięgowania 14 mln zł negatywnej aktualizacji (łącznie -214 mln zł negatywnej aktualizacji od I do III kwartału 2020).

o Dodatkowo Grupa Kruk zrealizowała oszczędności kosztowe, które w 3 kwartale wyniosły 31 mln zł w porównaniu do budżetu oraz 23 mln zł w porównaniu do I kwartału 2020 i były zgodne z planem oszczędnościowym. Łącznie koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji wyniosły w III kwartale 171 mln zł w porównaniu do 167 mln zł kosztów w II kwartale bieżącego roku (z wyłączeniem odpisu z tytułu utraty wartości nabytej spółki hiszpańskiej w kwocie -25 mln zł), oraz 193 mln zł kosztów w I kwartale 2020. Do kluczowych oszczędności kosztowych należą:

o Koszty opłat sądowych spadły w 3 kwartale 2020 o 10 mln zł w porównaniu do I kwartału 2020.

bEhLGmql

o Koszty wynagrodzeń spadły w 3 kwartale 2020 o 7 mln w porównaniu do I kwartału 2020 oraz o 11 mln zł w stosunku do ostatniego kwartału 2019 roku. Efektywna liczba etatów spadła na koniec września 2020 roku o 161 FTE w porównaniu na stan na koniec 2019 roku.

o Na pozostałą część oszczędności w kwocie 9 mln zł składa się szereg mniejszych pozycji jak np. oszczędności na reklamie (3,2 mln zł), usługach marketingowych i zarządzania (1,5 mln zł), podróżach służbowych (0,6 mln zł) czy szkoleniach pracowników (0,5 mln zł).

o Jednocześnie, wyniki III kwartału są obciążone rezerwą w kwocie 58 mln zł, która stanowi główny element podatku odroczonego. Utworzona rezerwa wynika z zakładanych w kolejnych latach wypłat dochodów ze spółek inwestycyjnych grupy do Kruk S.A. Wypłaty dochodów zostały założone na podstawie przewidywanych przepływów gotówkowych wewnątrz Grupy Kruk. Przyjęcie założeń wypłat części środków ze spółek inwestycyjnych jest w perspektywie długoterminowej bardziej opłacalne dla grupy, choć obciąża wynik w krótkim terminie" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 34,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 244,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 791,6 mln zł w porównaniu z 948,12 mln zł rok wcześniej.

bEhLGmqm

W 3 kwartałach 2020 roku Kruk wypracował rekordową EBITDA gotówkową w wysokości 915 mln zł, o 8% więcej r/r. W samym III kwartale EBITDA gotówkowa wyniosła 324 mln zł.

"Wynik gotówkowy w kwocie 915 mln zł EBITDA gotówkowej to rekord w historii KRUKa, osiągnięty w trudnym okresie, a jeszcze warto pamiętać, że wynik ten zawiera niegotówkowy odpis hiszpańskiej spółki w kwocie -25 mln zł. Jednocześnie, od wybuchu pandemii, spodziewaliśmy się, że ten rok będzie istotnie gorszy od poprzedniego roku, jeśli chodzi o wynik netto w rachunku zysków i strat. Po 3 kwartałach Kruk nadrobił stratę z I półrocza osiągając narastająco wynik netto na poziomie 34 mln zł. Warto pamiętać, że w samym III kwartale zysk netto został dodatkowo obciążony podatkiem odroczonym w kwocie 60 mln zł. Pozytywnie natomiast wpłynęły na wyniki mocne spłaty, które m.in. przełożyły się na wzrost przychodów ogółem o 30% w porównaniu z 2 kwartałem tego roku. Dodatkowo cały czas pracujemy nad odpowiednią dyscypliną kosztową w organizacji" - skomentował prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Oszczędności kosztowe w III kwartale wyniosły 31 mln zł w porównaniu do budżetu oraz 23 mln zł w porównaniu do I kwartału 2020 r. Kruk ograniczył lub czasowo wstrzymał część kosztów z procesów sądowo-egzekucyjnych. Zmniejszył też m.in. koszty wynagrodzeń o 7 mln zł w porównaniu do I kwartału, przede wszystkim poprzez naturalne rotacje i ograniczenie nowych rekrutacji, oraz wydatki na reklamę, usługi marketingowe, podróże służbowe itp., wyliczył prezes.

"W III kwartale osiągnęliśmy 90% naszego celu operacyjnego na spłatach. Warto tu podkreślić, że cel ten we wrześniu dla portfeli detalicznych niezabezpieczonych został w grupie przekroczony. Przypomnę, że jest to nasz główny rodzaj, który stanowi 81% bilansowej wartości wszystkich posiadanych portfeli wierzytelności. Oczywiście, nadal obserwujemy co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej skutki wciąż niosą wiele ryzyk oraz niepewności, których możemy nie być w stanie na dzisiaj przewidzieć" - dodał Krupa.

bEhLGmqn

"To, co szczególnie dla mnie jest ważne to to, że ten wynik został wypracowany w bezpiecznych warunkach pracy. Dzisiaj prowadzimy działalność na wszystkich rynkach, na jakich posiadamy aktywa. Nasze systemy operacyjne, a przede wszystkim pracownicy są przygotowani do kontynuacji pracy w systemie zdalnym również na wypadek dalszego pogorszenia się sytuacji. Przygotowujemy się na różne scenariusze związane z pandemią, ale w scenariuszu bazowym nie zakładamy na dzisiaj całkowitego i pełnego zamknięcia gospodarek w krajach, w jakich działamy" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 34,55 mln zł wobec 255,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,25 mld zł w 2019 r.

bEhLGmqG
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)